Regulamin dowozu dzieci

Regulamin dowozu dzieci
do Publicznego Przedszkola w Widawie
1. Autobusy przeznaczone tylko do dowozu dzieci przedszkolnych.
2. Autobusy będą zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach, w szczególności będą to przystanki.
3. Rodzice zobowiązani są do doprowadzenia i odebrania dzieci z przystanku i biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci do przyjazdu autobusu.
4. Karygodnym naruszeniem bezpieczeństwa dzieci jest ich pozostawienie na przystanku bez opieki.
5. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie odpowiada opiekunka.
6. Dzieci dowożone autobusem przedszkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna w autobusie
1. Dzieciom podczas jazdy nie wolno:
a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna;
b. wstawać ze swoich miejsc, zaśmiecać pojazdu;
c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób;
7. Dzieci podczas jazdy maja prawo i obowiązek siedzieć na wyznaczonym przez opiekuna miejscu;
8. Za doprowadzanie dzieci do przedszkola odpowiada pracownik przedszkola mający te czynność zawartą w zakresie obowiązków na dany rok szkolny.
9. Opiekun zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami zachowania podczas przyjazdów i odjazdów;
10. Po przywiezieniu dzieci do przedszkola opiekun przyprowadza dzieci do szatni i pomaga im się rozbierać;
11. Po skończonych zajęciach pracownik przedszkola , pomaga ubrać się dzieciom i odprowadza je do autobusu mający te czynność zawartą w zakresie obowiązków na dany rok szkolny.
12. Jakiekolwiek sprawy związane z dowozem należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi przedszkola;
13. Opiekun w dowozach i przywozach dzieci jest zobowiązany do przestrzegania umowy zawartej z organem prowadzącym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
Rozporządzenie MENiS z dn. 31.12.2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Ustawa z dn.20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Rozdział. art.43. pkt1,2