Regulamin bezpieczeństwa dzieci

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WIDAWIE
Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r., poz. 69 z późn. zm., w tym rozporządzenie zmieniające z dnia 31 października 2018 r., Dz. U. poz. 2140).
1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem.
2. Nauczyciele oraz inni opiekunowie prowadzący zajęcia lub sprawujący opiekę nad dziećmi są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
3. Bezpieczeństwo grupy dzieci wymaga sprawowania opieki przez co najmniej dwie osoby dorosłe. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od grupy jednej z osób sprawującej opiekę druga musi kierować bezpośrednio uwagę na dzieci będące pod jej opieką. W tej sytuacji osobie sprawującej bezpośrednią opiekę nad dziećmi nie wolno wykonywać innych czynności.
4. Uchybienie obowiązkom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
5. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu rozumiane jest w sensie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Bezpieczeństwo fizyczne polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dziećmi poprzez odpowiednie metody wychowawcze, akceptacji i tolerancji dzieci bez względu na potencjał rozwojowy, status społeczny i materialny.
6. W przedszkolu uczy się dzieci przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:
 wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, szatni, stołówce, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze itp.),
 właściwego komunikowania się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi,
 właściwego wykorzystania czasu przeznaczonego na swobodną zabawę,
 znajomości sposobów wzywania pomocy (numery alarmowe) i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym udzielania podstawowej pomocy przedmedycznej,
 unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin,
 unikania zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych,
 bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 nieoddalania się od grupy oraz postępowania w przypadku zagubienia się,
 właściwego obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.,
 zachowania się w przypadku pożaru, zamachu terrorystycznego lub innego nagłego niebezpiecznego zdarzenia.
7. Dziecku nie wolno:
 wychodzić samodzielnie z sali, placu zabaw, budynku lub innego miejsca bez dozoru osoby dorosłej,
 łamać obowiązujących w przedszkolu zasad bezpiecznego zachowania się,
 narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
8. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek wdrażania dzieci do nabywania i przestrzegania bezpiecznych zachowań, w szczególności:
 ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie,
 wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie zasad zachowania, w szczególności wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanego programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego-profilaktycznego,
 zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie.
9. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. O ile jest to możliwe, zauważone zagrożenia należy natychmiast usunąć, a jeśli nie ma takiej możliwości – natychmiast zgłosić przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w niebezpiecznym dla dzieci otoczeniu!
10. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem placówki.
11. Nauczyciele i opiekunowie, podczas pobytu dzieci na placu zabaw, mają obowiązek przebywać w miejscach największych zagrożeń (ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, wieża, bujaki, inne urządzenia) oraz ściśle przestrzegać ustalonego regulaminu placu zabaw.
12. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, uwaga nauczyciela i opiekunów jest bezwzględnie skierowana na dzieci.
13. Nauczyciel i opiekunowie ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany tak, by przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
14. Podczas przemieszczania się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają (dzieci młodsze z użyciem liny lub „węża”). W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników, którzy zobowiązani są do monitoringu tych pomieszczeń w czasie, kiedy przebywają w nich dzieci.
15. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki (w każdej sytuacji budzącej podejrzenie istnienia zagrożenia).
16. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych lub urządzeń mogących narazić je na niebezpieczeństwo.
17. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek.
18. Nauczyciele są zobowiązani wpisać każde wyjście poza budynek przedszkola do „Rejestru wyjść grupowych dzieci”, który zawiera następujące informacje: datę, miejsce i godzinę wyjścia, cel, godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę dzieci, podpisy nauczyciela i dyrektora.
19. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie placówki lub poza nią nauczyciel lub opiekun jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku. Szczegółowe wytyczne znajdują się w „Procedurze postępowania w razie zaistnienia wypadku”.
20. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci.
21. Nauczyciele i opiekunowie nie mają uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków. W przypadku gdy dziecko wymaga doraźnej pomocy medycznej na terenie placówki, decyzję podejmuje dyrektor niezwłocznie informując rodzica bądź prawnego opiekuna, oraz najbliższy ośrodek zdrowia, w skrajnych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe.
22. Udając się z dziećmi poza teren przedszkola (dalszy spacer lub wycieczka), należy zabrać ze sobą apteczkę podręczną. Dzieci powinny mieć na sobie kamizelki odblaskowe.
Zapoznałam się z „Regulaminem bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu ”.