Procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Z BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIDAWIE

I. CEL PROCEDURY
Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji dzieci i nauczycieli (personelu) Publicznego Przedszkola w Widawie .W sytuacji wystąpienia zagrożenia.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia /możliwości wystąpienia/ symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów
i nauczycieli z budynku.

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY
1. Pożar /gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami/;
2. Zamach terrorystyczny /otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego/;
3. Zagrożenie NSCh /jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut/;
4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;
5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej;
6. Inne.

IV. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE
1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku przedszkola odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania.
2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy /słowny komunikat – „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty/.
3. Woźny przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu przedszkola, na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.
4. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.
5. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie placówki
Świadek niebezpiecznego zdarzenia /odbiorca informacji/ zobowiązany jest natychmiast powiadomić sekretariat przedszkola tel …..43 6721001… .

V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA
1. WOŹNA/odpowiednie stanowisko/:
W godzinach pracy przedszkola – treść otrzymanej informacji /komunikatu/ o zagrożeniu przekazuje do:
a. Dyrektora/Sekretariatu tel. nr ……….43 6721001….
Wstrzymuje wejście na teren przedszkola.
Po godzinach pracy przedszkola – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu kierownictwo przedszkola.
2. SEKRETARIAT:
Zgodnie z decyzją Dyrektora Przedszkola powiadamia:
 Służbę dyżurną Policji tel. nr 997
 Służbę dyżurną PSP tel. nr 998
 Pogotowie Ratunkowe tel. nr 999
 Inne służby w zależności od potrzeb.
Nadzoruje zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.
3. DYREKTOR
 Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji /pełnej lub częściowej/;
 Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
 Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
 Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, transport, załadunek i ochrona dokumentacji, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej.
 Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren obiektu dla osób postronnych;
 Zarządza ewakuację prywatnych pojazdów personelu z terenu zagrożonego lub z miejsc utrudniających użycie sprzętu ratowniczego;
 Organizuje i kieruje akcją ratowniczą do czasu przybycia służb profesjonalnych;
 Nadzoruje/określa miejsce deponowania/składowania ewakuowanego mienia;
 Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./
4. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE
 Ogłaszają alarm dla dzieci;
 Nakazują opuszczenie budynku;
 Nadzorują przebieg ewakuacji utrzymując porządek, przeciwdziałając bieganiu i udzielaniu dzieciom niepotrzebnych i niepożądanych emocji;
 Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów;

5. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W PRZEDSZKOLU
 W każdym z przypadków wymagających ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procedurze;
 Informować kierującego ewakuacją o podejmowanych w toku ewakuacji decyzjach wymuszających korygowanie ustalonych wcześniej procedur, koniecznych w wyniku nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji.
 W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCh – Niebezpieczne Substancje Chemiczne/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie
z zaleceniami /pozostać na miejscu uszczelniając pomieszczenie lub ewakuować się/.

VI. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI
1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne (za wyjątkiem sytuacji wyczuwalnej obecności gazu w powietrzu) i gazowe.
3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.
4. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne, wcześniej wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.
5. Pozamykać okna (nie dotyczy sytuacji wyczuwalnej obecności gazu w powietrzu).
6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań.
7. Wszystkie osoby powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji -………………………………………………. /załącznik nr …3 procedury bezpieczeństwa (zasady przeprowadzania sprawnej ewakuacji.
8. Rzeczy osobiste z sali lekcyjnej i szatni (szczególnie tornistry, plecaki) zabieramy wyłącznie po zarządzeniu ewakuacji w wyniku alarmu bombowego. Ułatwi to Policji zadanie poszukiwania bomby, eliminując konieczność sprawdzania tychże tornistrów i plecaków.
9. Nie zamykać pomieszczeń.
10. Wychowawcy /nauczyciele/ informują dyrektora (osobę kierującą ewakuacją) o opuszczeniu klas przez dzieci.
11. Wychowawcy /nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do …..dyrektora lub osoby wyznaczonej przez dyrektora osobiście lub dzwoniąc na nr tel. Komórkowego wyznaczonej osoby lub dyrektora .
12. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie/dzieci przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

VII. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI
Ewakuacja uczniów /pracowników szkoły/ odbywa się: /Załącznik Nr ….. /
1) z budynku przedszkola przez wyjście …..1….. oraz drogę ewakuacyjną ..główną………..;
2) z budynku przedszkola przez wyjście …..2…. oraz drogę ewakuacyjną …od strony boiska Szkoły Podstawowej furtką pierwszą………;
3) z budynku przedszkola przez wyjście …..3…. oraz drogę ewakuacyjną …od strony boiska Szkoły Podstawowej furtką drugą….

VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS / SEKRETARIATU/
1. Opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą załącznik nr ….., uwzględniającą własne uwarunkowania i potrzeby w szczególności w zakresie zabezpieczenia dokumentów /postępowania w przypadku pozostania uczniów/dzieci w dotychczasowych pomieszczeniach/.
2. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być zabezpieczone /ewakuowane/.
3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęcie itp.
4. Przeszkolić uczniów/dzieci w zakresie organizacji i przebiegu ewakuacji.
5. Przeprowadzić próbą ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych lub innych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie itp.
2. Na terenie przedszkola do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje woźna i/lub wyznaczone osoby funkcyjne /załącznik nr …2…/ .

ZASADY PRZEPROWADZENIA SWPRAWNEJ EWAKUACJI DZIECI Z OBIEKTU:
(zał. nr 1 do Procedury ewakuacji)
1. SYGNAŁ ALARMOWY
 sygnał alarmowy do ewakuacji.(gwizdek)
 Sygnał przy użyciu informacji -głośna komenda- „Pali się”
Sygnał powinien trwać tak długo, aż wszyscy opuszczą budynek.
 Sygnał powinien znaleźć się w instrukcji ppoż. umieszczonej w miejscu widocznym dla każdej osoby przebywającej w budynku.
 Sygnału alarmu w razie pożaru może użyć każdy, kto zauważy ogień. W innym przypadku decyzje podejmuje kierownik placówki lub osoba personelu obiektu.
2. PO USŁYSZENIU ALARMU
 Osoby mające dostęp do telefonu dzwonią do straży pożarnej, podając, co się pali /rodzaj obiektu/, adres i swoje imię i nazwisko.
 Woźna i pozostali pracownicy obsługowi natychmiast otwierają drzwi prowadzące na zewnątrz budynku i pomagają wyprowadzać dzieci na zewnątrz, kierując je do miejsca I etapu ewakuacji.
 Osoby, pod których opieką przebywają w czasie zdarzenia dzieci, mają za zadanie zająć się jedynie tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem.
 Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie zajęć, nauczyciel nakazuje dzieciom powstać
i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą stronę odbywa się ewakuacja. Dzieci muszą być poinformowane, gdzie znajduje się miejsce I etapu ewakuacji. Na czoło grupy należy wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy klasowej skierować pracownika obsługowego. Nauczyciel wychodzi ostatni, koniecznie zabierając ze sobą dziennik lekcyjny. Dzieci zostawia ze sobą wszystkie przedmioty. Jeśli istnieje możliwość zabrania przez pracowników obsługi okryć zewn.dzieci zabierają je bez narażania życia i zdrowia. Czas opuszczenia zagrożonego budynku z uwagi na bezpieczeństwo ludzi jest w tym przypadku najważniejszy.

3. MIEJSCE I ETAPU EWAKUACJI- II cz. Placu przedszkola

 Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę obecności ich dzieci.
W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast strażakom, niekoniecznie dowódcy.
ETAP I: Wyjście na teren przedszkola zgodnie z kierunkiem ewakuacji i kierowanie się na boisko szkolne.

Ewakuacja dzieci (pracowników) odbywa się: – Zgodnie z oznaczeniem budynku – zgodnie z planem ewakuacji.
Dzieci z grupy 6 latków (sala czerwona i niebieska) pod nadzorem nauczycielek i woźnej wychodzą z sali do wyjścia ewakuacyjnego głównego kierując się do furtki głównej.
Dzieci z grupy średniaków (sala zielona i żółta) kierują się do wyjścia ewakuacyjnego od strony boiska Szkoły Podstawowej i kierują się do furtki na plac boiska szkoły.
Grupa dzieci najmłodszych (sala pomarańczowa) wychodzą wyjściem ewakuacyjny na plac zabaw i kierują się również do drugiej furtki na boisko szkolne.

4. II ETAP EWAKUACJI

 Przeprowadzenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Widawie placówki o podobnym profilu np.szkoły,obiekty o dużych salach z ogrzewaniem /w okresie zimowym/, itp.
 Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie takiego postępowania z kierownictwem wytypowanej placówki np. na zasadzie wzajemności (komunikacja telefoniczna)
 Miejsce zbiórki osób i przeliczenie dzieci.
Osoby ewakuowane na miejscu II etapu ewakuacji oczekują na zarządzenie o zakończeniu ewakuacji oraz na ewentualne dalsze zarządzenia. Nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę dzieci. W razie nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast strażakom. W razie konieczności odbioru dzieci przez rodziców (zezwolenie na rozejście się dzieci do domów jest zabronione) zawiadamia się ich o ewakuacji oraz o miejscu, w którym mogą oni odebrać swoje dzieci. Odbiór każdego dziecka przez rodzica należy odnotować.

5. ĆWICZENIA EWAKUACJI
 Aby osiągnąć poziom szybkiej, sprawnej i bezpiecznie przeprowadzonej ewakuacji, a przy tym ukształtować pewne nawyki zachowań/działania zaleca się ćwiczyć praktycznie
z całością stanu osobowego nie mniej niż raz w roku np. w miesiącu wrześniu lub maju.
 W czasie ćwiczeń korzystamy tylko z normalnie używanych klatek schodowych i drzwi wyjściowych. Nie wolno skakać z okien i korzystać z improwizowanych wyjść ewakuacyjnych.
 Ćwiczenia ewakuacji prowadzi się na ogół siłami własnymi szkoły /placówki/. Nie jest potrzebny do tego strażak, Policjant, ale należy je wcześniej zaplanować i omówić np. na radzie pedagogicznej.
Co pewien okres czasu mogą, a nawet powinny być planowane i prowadzone ćwiczenia ewakuacji z udziałem takich służb jak OSP/PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe/Gazowe itp. Nadaje to odpowiednią rangę i podnosi znaczenie ćwiczenia. Obserwacja przez dzieci/uczniów prowadzonej akcji ratowniczej z użyciem sił i środków służb ratowniczych umacnia do nich zaufanie i szacunek, wychowuje, kształtuje wyobraźnię.
Pracownicy oświaty uczestnicząc w spotkaniu poprzedzającym ćwiczenie i jego podsumowaniu, obserwując akt ewakuacji szkoły oraz rolę służb ratowniczych, mogą z tej perspektywy ocenić przygotowanie „swojej” placówki do działania na wypadek podobnego zdarzenia. Pozwoli to na wprowadzenie stosownych poprawek i podjęcie usprawnień
w budzących wątpliwości procedurach na wypadek zagrożeń.