Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W WIDAWIE I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST URZĄD GMINY W WIDAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 131 ust.4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 (Dz. U. z 2017r. poz. 59, art.150 ust.7)
Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Uchwała nr XLI/265/17 Rady Gminy Widawa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Widawa.

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Widawa

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Widawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć:
a) Publiczne Przedszkole w Widawie
2. Rekrutacja dzieci do przedszkola w odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku zapisu dziecka do przedszkola.
3. Rekrutacja odbywa się poprzez wydawanie wniosków zainteresowanym rodzicom ( prawnym opiekunom) w sekretariacie przedszkola w dn.20.02 – 11.03.2019r.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie zgodnym z harmonogramem działań związanych z naborem dzieci do przedszkola.
5. Wnioski są składane dyrektorowi przedszkola, lub upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

Rozdział II
Zadania dyrektora przedszkola

1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym terminy kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na kolejny rok szkolny.
2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria i wartości punktowe przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.
3. Ogłasza rekrutację i jej regulamin.
4. Organizuje wydawanie i przyjmowanie druków deklaracji i wniosków wraz z dołączonymi oświadczeniami.
5. Sporządza wykaz dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne ( określa liczbę wolnych miejsc ) oraz wykaz przyjętych wniosków
6. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.
7. Ustala kompletność wniosków i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa. Przekazuje w/w wykazy oraz dołączone przez rodziców / prawnych opiekunów oświadczenia przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.
8. Rozpatruje odwołania rodziców / prawnych opiekunów od postanowień komisji rekrutacyjnej
9. Podaje do publicznej wiadomości:
a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,
b) regulamin rekrutacji,
c) harmonogram działań związanych z naborem dzieci

10. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
11. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
12. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

Rozdział III
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.
4. Rekrutacje do przedszkola przeprowadza się zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
5. Warunkiem udziału dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów w sekretariacie przedszkola wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
6. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i według tych samych procedur.
7. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie harmonogramu określającego brzegowe terminy rekrutacji ,regulaminu rekrutacji na dany rok szkolny i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Rozdział IV
Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola dyrektor powołuje komisje rekrutacyjną oraz wyznacz jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:
a) przewodniczący komisji – nauczycielka przedszkola,
b) członek komisji – nauczycielka przedszkola
c) członek komisji – nauczycielka przedszkola

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a) pozyskanie informacji od dyrektora o liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje przedszkole na rok szkolny 2019/2020
b) pobranie od dyrektora wykazu wniosków wraz z dołączonymi oświadczeniami
c) organizuje i kieruje posiedzeniami komisji zgodnie z przepisami prawa.
d) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola,
e) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
f) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,
g) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,
h) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,
i) prace w komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 składu komisji
j) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
k) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
l) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
m) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola w raz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

4. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest
a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział V
Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola i etapy ich procedowania

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat zamieszkałe na terenie gminy Widawa.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.
3. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 6. roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.
5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie.
6. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (kryteria ustawowe):
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).
7. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria ustalone przez Organ Prowadzący:
a) Dziecko , którego obydwoje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, prowadza działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarcza ,prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym
b) dziecko mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, w której położone jest przedszkole
c) dziecko zamieszkuje na terenie gminy Widawa
d) dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
e) deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie
f) dziecko , którego rodzeństwo uczęszcza do placówki ,do której składany jest wniosek
8. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie z powyższymi kryteriami.
9. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie komisji, komisja sporządza go w terminie 7 dni od obrad.
10. Protokół komisji rekrutacyjnej jest podany do publicznej wiadomości.

Rozdział VI
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

* 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzice składką wniosek do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
* 5 dni od daty złożenia przez rodziców w/w wniosku przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy
* 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice/ prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
* 7 dni od wniesienia dyrektor rozpatruje złożone odwołanie
* w ciągu 26 dni od rozpatrzenia odwołania przez dyrektora rodzice/ prawni opiekunowie mogą wnieść skargę do sadu administracyjnego

Rozdział VII
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla
postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest dyrektor przedszkola i dyrektorzy szkół z oddziałami przedszkolnymi znajdującymi się na terenie Gminy Widawa.
2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wnioski, zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

Załącznikami do regulaminu są :
zał. nr 1. Harmonogram działań ustalonym przez Organ Prowadzący związany z naborem dzieci do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach gm. Widawa
zał. nr. 2 wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych,
zał. nr. 3 wzór listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zał. nr.4 wzór listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
zał. nr 5 deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
zał. nr 6 wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola.
Powyższy regulamin obowiązuje od 30 stycznia 2019 r.

Pozytywnie zaopiniowany przez Rada Pedagogiczna:

………………………………………………………………..
( dyrektor przedszkola )

 

Załącznik nr 2

WARTOŚCI PUNKTOWE DLA KRYTERIÓW PIERWSZEŃSTWA

Ważne:

Wartość punktowa kryteriów ustalanych przez dyrektora z organem prowadzącym nie może być wyższa od jednostkowej wartości punktowej kryteriów I grupy ( od poz. 1 – 7 ) i po zsumowaniu nie może przekraczać wartości punktu gr. II.

 

Wartości punktowe mogą być w każdym roku rekrutacyjnym różne. Stąd praktyczne wydaje się nie wpisywanie do regulaminu a skatalogowanie jako załącznika.

 

Załącznik nr 3

Wzór listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola   ……………………………………………………

w drodze postępowania rekrutacyjnego 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Załącznik nr 4

Wzór listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola   ……………………………………………………

w drodze postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2019/2020