Dyżur wakacyjny

Proszę o zadeklarowanie dziecka na dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu w Widawie w roku szkolnym 2021/22. Z dyżuru korzystają dzieci obojga rodziców pracujących nie mogących zapewnić im opieki. Listy wyłożone są w korytarzu przy szatni w Publicznym Przedszkolu w Widawie i oddziale Brzyków. Informację należy podać do 15.10.2021 r.

W związku z zachorowaniem dziecka i nauczyciela na COVID-19 poniżej umieszczam informację otrzymaną dziś od PPIS w Łasku. Proszę o zapoznanie i przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur bezpieczeństwa w przedszkolu.

doc00883020210914131953

Ubezpieczenie dzieci w PZU wynosi 33 zł- składka jest dobrowolna, płatna w sekretariacie do 30.09.2021 r. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja wywieszone są na tablicy ogłoszeń w korytarzu.

Informacja

W związku z zachorowaniem dziecka z oddziału zamiejscowego w Brzykowie na COVID-19 dzieci uczęszczające tam zostają objęte kwarantanną w okresie od 07.09.2021 r. do 13.09. 2021 r. Decyzją sanepidu dzieci pozostają w domu. Pozostałych rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Widawie prosimy o ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego i procedur obowiązujących w przedszkolu. W przypadku zauważenia u swojego dziecka niepokojących symptomów chorobowych prosimy o zatrzymanie dziecka w domu i poinformowanie przedszkola.  Dzieci do oddziału Brzyków będą mogli wrócić  do przedszkola 14 września.

odbędzie się w następujących dniach:

06.09.2021r. (poniedziałek)  o godzinie 16.00 w przedszkolu Brzykowie

07.09.2021r. (wtorek) o godzinie 16.00  w przedszkolu w Widawie

Rodzice wchodzą do sal, w których przebywają ich dzieci. Należy wyposażyć się w maseczkę ochronną i zastosować się do wymogów sanitarnych zawartych w procedurach funkcjonowania przedszkola.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci zgodnie z rekrutacją na rok 2021/22.  Wewnętrzne procedury i zasady związane z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozostają na poziomie roku ubiegłego.  W części wspólnej ( szatnia) obowiązuje noszenie maseczek , dezynfekcja, pomiar temperatury u dzieci na wejściu. Szczegółowe wytyczne  MEiN, MZ, GIS znajdują się w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Do części głównej budynku ( sal zajęć) dzieci w okresie adaptacyjnym w przypadku trudności rozstania się  z rodzicem mogą być zaprowadzone przez niego do sali i oddane pod opiekę wychowawcy klasy. Rodzic w sali nie może pozostać.  Maksymalny okres adaptacji dziecka to miesiąc wrzesień.  Dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach kierowane są do sal zajęć pod opieką pani woźnej.

W roku szkolnym 2021/22zostało utworzone w przedszkolu stanowisko wicedyrektora przedszkola. Funkcję tę pełni od 1 września pani mgr Sylwia Brzezowska .

Informacja

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 rodzice proszeni są o pobranie ze strony  lub w wersji papierowej na stoliku w holu upoważnienia wymagającego , przy obiorze dzieci przez inne osoby niż rodzic lub prawny opiekun, a także zgody na pomiar temperatury.

Rodzice dzieci rozpoczynających po raz pierwszy edukację w przedszkolu proszeni są o wypełnienie klauzury informacyjnej dotyczącej realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych.

Dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola najpóźniej do końca pierwszego tygodnia.

Upoważnienie do odbioru dzieci wraz z klauzurą

Klauzura informacyjna- przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych , dydakt.,wychowawczych

 

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U_DZIECKA

 

Uwaga !!!

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie kraju GIS wydał aktualizację wytycznych do funkcjonowania przedszkoli. Zmianie uległ zapis dotyczący odbywania izolacji i kwarantanny „ Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.”

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się przede wszystkim przez rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m w stosunku do pracowników, dzieci i innych rodziców. Wchodzenia rodziców dzieci tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia) „Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dezynfekcja rąk obligatoryjna po wejściu do budynku. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe. Nadal obowiązują wszystkie procedury wydane w dniu rozpoczęcia roku szkolonego.

Procedury i wytyczne obowiązują do odwołania, proszę rodziców o ich bezwzględne przestrzeganie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom i wszystkim pracownikom przedszkola.