RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Widawie, Nowy Rynek 14, 98-170 Widawa, 43 672 10 01  ; e-mail: przedszkole.widawa@vp.pl

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. – Marcin Kominiarczyk tel. 575-002-176

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Widawie, Nowy Rynek 14 , 98-170 Widawa, 43 672 10 01; e-mail: przedszkole.widawa@vp.pl

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. – Marcin Kominiarczyk tel. 575-002-176

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Publicznego Przedszkola w Widawie

                        § 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Publicznego Przedszkola w Widawie (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

Monitoring obejmuje teren wokół Przedszkola.

Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Przedszkola.

Administratorem systemu monitoringu jest Publiczne Przedszkole w Widawie

                        § 2

Celem instalacji monitoringu w Publicznym Przedszkolu w Widawie jest:

zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola,

ochrona mienia Publicznego Przedszkola w Widawie

zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Publiczne Przedszkole w Widawie na szkodę.

                        § 3

System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Publicznego Przedszkola w Widawie

Obsługę informatyczną systemu sprawuje osoba upoważniona przez administratora który, na podstawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola w Widawie ma dostęp do:

bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;

urządzenia rejestrującego;

zapisów z kamer.

Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Publicznego Przedszkola w Widawie upoważnieni są:

Dyrektor Przedszkola,

Sekretarz,

Osoba upoważniona przez Administratora

               § 4

Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Przedszkola, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

 

                        § 5

Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Przedszkola.

Na tablicy ogłoszeń,   na   stronach   Biuletynu   Informacji   zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: ” Publiczne Przedszkole
w Widawie prowadzi monitoring wizyjny terenu wokół budynku Publicznego Przedszkola w Widawie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola, ochrony mienia Przedszkola i            zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę. Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Publiczne Przedszkole w Widawie Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Widawie lub w przypadku jego nieobecności przez sekretarza przedszkola.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Publicznego Przedszkola w Widawie prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

                        § 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Widawie

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie Publicznego Przedszkola w Widawie

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:

  1. Jedna kamera przed wejściem głównym do budynku
  2. Jedna kamera przed wejściem od strony kuchni
  3. Jedna kamera od strony wyjścia ewakuacyjnego do Przedszkola
  4. Jedna kamera obejmująca plac zabaw
  5. Miejsce rejestracji obrazu z monitoringu- małe pomieszczenie techniczne
  6. Miejsce przechowywania danych – małe pomieszczenie techniczne