Dnia 17.01.2022 r. w przedszkolu odbędą się warsztaty plastyczne w poszczególnych grupach pod okiem animatorów :

– sala czerwona ( świece żelowe)- koszt od dziecka 15 zł

– sala żółta i pomarańczowa ( eko torby) – koszt od dziecka 17 zł

– sala zielona i niebieska (ogród w szkle) – koszt od dziecka 30 zł

– Brzyków ( świece żelowe)-  koszt od dziecka 15 zł

Warsztaty plastyczne płatne będą w miesiącu grudniu w sekretariacie przedszkola.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci zgodnie z rekrutacją na rok 2021/22.  Wewnętrzne procedury i zasady związane z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozostają na poziomie roku ubiegłego.  W części wspólnej ( szatnia) obowiązuje noszenie maseczek , dezynfekcja, pomiar temperatury u dzieci na wejściu. Szczegółowe wytyczne  MEiN, MZ, GIS znajdują się w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Do części głównej budynku ( sal zajęć) dzieci w okresie adaptacyjnym w przypadku trudności rozstania się  z rodzicem mogą być zaprowadzone przez niego do sali i oddane pod opiekę wychowawcy klasy. Rodzic w sali nie może pozostać.  Maksymalny okres adaptacji dziecka to miesiąc wrzesień.  Dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach kierowane są do sal zajęć pod opieką pani woźnej.

W roku szkolnym 2021/22zostało utworzone w przedszkolu stanowisko wicedyrektora przedszkola. Funkcję tę pełni od 1 września pani mgr Sylwia Brzezowska .

Informacja

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 rodzice proszeni są o pobranie ze strony  lub w wersji papierowej na stoliku w holu upoważnienia wymagającego , przy obiorze dzieci przez inne osoby niż rodzic lub prawny opiekun, a także zgody na pomiar temperatury.

Rodzice dzieci rozpoczynających po raz pierwszy edukację w przedszkolu proszeni są o wypełnienie klauzury informacyjnej dotyczącej realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych.

Dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola najpóźniej do końca pierwszego tygodnia.

Upoważnienie do odbioru dzieci wraz z klauzurą

Klauzura informacyjna- przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych , dydakt.,wychowawczych

 

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U_DZIECKA

 

Uwaga !!!

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie kraju GIS wydał aktualizację wytycznych do funkcjonowania przedszkoli. Zmianie uległ zapis dotyczący odbywania izolacji i kwarantanny „ Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.”

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się przede wszystkim przez rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m w stosunku do pracowników, dzieci i innych rodziców. Wchodzenia rodziców dzieci tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia) „Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dezynfekcja rąk obligatoryjna po wejściu do budynku. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe. Nadal obowiązują wszystkie procedury wydane w dniu rozpoczęcia roku szkolonego.

Procedury i wytyczne obowiązują do odwołania, proszę rodziców o ich bezwzględne przestrzeganie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom i wszystkim pracownikom przedszkola.

Informacja

W związku z rosnącą falą zachorowań proszę rodziców o bezwzględne przestrzeganie procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola , która jest zamieszczona na stronie www. przedszkola, w szczególności pkt 7 procedury: „ Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczycie; zawiadamia właściwe organy służby zdrowia”.

 

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.

Uwaga !!!

Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola zaświadczenie o odbytej poradzie lekarskiej i stanie zdrowia dziecka – jeśli zabrane jest ono z przedszkola  z symptomami choroby a zgłasza się do przedszkola w kolejne dni.

W przypadku alergii rodzic dostarcza zaświadczenie od specjalisty
( alergologa).

Zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola.