Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Widawie, dla którego organem prowadzącym
jest Urząd Gminy Widawa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 131 ust.4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 (Dz. U. z 2017r. poz. 59, art.150 ust.7)
Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. art.18 ust.2 pkt.15 (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz. 1579, poz.1948)

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez dzieci w przedszkolu/oddziale

przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020.

1.Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, zamieszkujące na terenie Gminy Widawa nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
2.Rodzice / opiekunowie prawni zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego swoich dzieci w roku szkolnym 2019/2020, składają do dyrektora przedszkola lub szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 12 lutego 2019r. do 19 lutego 2019r.
3.Dziecko będzie przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po dopełnieniu przez rodzica/opiekuna prawnego w/w formalności.

Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Widawie i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

1.Dyrektor określa liczbę wolnych miejsc w swojej placówce na rok szkolny 2019/2020 po zebraniu deklaracji.

2.Dyrektor ogłasza nabór na wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020 .

3.Warunkiem udziału dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

4.Wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Widawie lub wybranego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 wydawane i przyjmowane są od 20.02.2019 r. do 11.03.2019r.

5.W pierwszej kolejności do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Widawa, które w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne realizować będą obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

6.Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Widawa mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do wybranej placówki realizującej wychowanie przedszkolne po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy zgodnie z kryteriami.
7.Wnioski i deklaracje wydawane są w sekretariatach placówek, w których odbywa się rekrutacja na rok 2019/2020.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 1.Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

Postępowanie odwoławcze

Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą:

7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic składa wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy.

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor przedszkola/szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Rodzic wnosi skargę do sądu administracyjnego

26 dni

 

Kryteria rekrutacyjne

1.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Kryteria ustawowe:

1) Wielodzietność rodziny kandydata (50 pkt.).
2) Niepełnosprawność kandydata (50 pkt.).
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (50 pkt.).
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (50 pkt.).
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (50 pkt.).
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (50 pkt.).
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą (50 pkt.).

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe ustalone przez Organ Prowadzący:

1) Dziecko , którego obydwoje rodzice /prawni opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarcza, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym (6 pkt.).

2) Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Widawa (2 pkt.).

3) Dziecko mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, w której położone jest przedszkole (15 pkt.).

4) Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (15 pkt.).

5) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek (2 pkt.).

6) Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. (10pkt)

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi: 50 pkt

Sposób dokumentowania kryteriów istotnych przy rekrutacji

1. Spełnianie kryteriów ustawowych musi być potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz dokumenty wydane przez uprawnione organy i dołączone do w/w wniosku :

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm.)
3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Dyrektor przedszkola/szkoły ma prawo zwrócić się do stosownego organu o weryfikację w/w dokumentów.

2. Spełnianie kryteriów dodatkowych musi być również potwierdzone przez stosowne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, dołączone do wniosku.
3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie lub może zwrócić się do Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Komisja Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
2. Skład Komisji obejmuje: trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany, otrzymał wymaganą, wskazaną przez komisję rekrutacyjną liczbę punktów oraz rodzice/opiekunowie prawni złożyli wymagane dokumenty.
5. Prace Komisji Rekrutacyjnej realizowane są na terenie placówki, w terminach wskazanych w harmonogramie naboru (zał. nr.1 do regulaminu rekrutacji).
6. Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku lub do końca prowadzenia postępowania odwoławczego.
8. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) Pozyskanie informacji od dyrektora o liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka na rok szkolny 2019/2020.
2) Pobranie wykazu złożonych „Wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego z odpowiednimi załącznikami od dyrektora placówki.
3) Organizacja posiedzenia i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego harmonogramu.

9. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, numer PESEL, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, zatrudnienie rodziców, czytelność zapisów we wnioskach i innych dokumentach.
2) Weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz kryteriów dodatkowych.
3) Określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci.
4) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
5) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy zawierającej imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
6) Sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

10. Listę dzieci przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w budynku przedszkola/ szkoły.
11. Do zadań dyrektora przedszkola/ szkoły należy:

1) Wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.
2) Udostępnienie harmonogramu działań związanych z naborem dzieci.
3) Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/prawnych opiekunów.
4) Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

 

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

1. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest w okresie od 24.04.2019r. do 06.05.2019r.
2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego harmonogramu.
3.O przyjęciu dziecka do przedszkola/ oddziału przy szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny.
Harmonogram działań związanych z naborem dzieci na rok szkolny 2019/2020 podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Widawa oraz na tablicach informacyjnych placówek prowadzących nabór .

Wykaz załączników do harmonogramu :

Załącznik nr 1 : Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Załącznik nr 2 : Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.